Vertrouw op de zelfhelende werking van je lichaam.....

privacy en klachtenregeling

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het van vitaal belang dat ik, als uw behandelend therapeut, een cliëntendossier aanleg.

Dit is een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling of heb ik deze, alleen na uw expliciete toestemming, opgevraagd bij een andere zorgverlener of heeft u zelf deze gegevens aangeleverd

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. dit betekend onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven , zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist , 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft recht deze gegevens in te zien , aan te laten passen of , door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren,bijvoorbeeld bij beëindigen van de therapie of verwijzing naar een andere therapeut/behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw toestemming!
 • Voor het bestellen van supplementen
 • voor het gebruik voor waarneming als uw behandelend therapeut afwezig is.
 • voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden bij bijvoorbeeld bij en/of na scholingen.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Uw naam , adres ,woonplaats , geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Het relatienummer van de desbetreffende zorgverzekeraar
 • omschrijving van de behandeling en eventueel de daarbij behorende code
 • de kosten van de behandeling en eventuele voedingssupplement
 • Een klacht indienen

  Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

  Stap 1: Praat met uw therapeut

  Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

  Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie

  Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
  Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

  Overige stappen

  Een onafhankelijke geschillencommissie:
  Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

  Het tuchtcollege:
  Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Ook de geschillencommissie kan de klacht naar een tuchtcollege doorverwijzen. Dit zal meestal TCZ zijn.

  Wie kan een klacht indienen?

  De volgende personen kunnen een klacht indienen:

  • De cliënt (u bent de directe belanghebbende);
  • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
  • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en eenmachtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van hetidentiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
  • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorgSparrenheuvel 10, Gebouw A, 3708 JE Zeist | +31 (0) 30 – 4100649
   www.rbcz.nu | IBAN NL66 RABO 0325 2210 49 | BIC RABONL2U | BTW 818435227 B01 | KvK 2013 36 981
 • Een klacht indienen

  Kinderen van gescheiden ouders:
  Voor kinderen van gescheiden ouders geldt een iets afwijkende regeling, omdat beide ouders per definitie

  niet altijd even goed met elkaar communiceren.

  Kinderen tot 16 jaar:
  Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.

  Kinderen vanaf 16 jaar:
  Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

  Advies

  Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  page2image3688241168 page2image3688241456

  Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg

  Sparrenheuvel 10, Gebouw A, 3708 JE Zeist | +31 (0) 30 – 4100649
  www.rbcz.nu | IBAN NL66 RABO 0325 2210 49 | BIC RABONL2U | BTW 818435227 B01 | KvK 2013 36 982

  page2image3688269376