Vertrouw op de zelfhelende werking van je lichaam.....

privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het van vitaal belang dat ik, als uw behandelend therapeut, een cliëntendossier aanleg.

Dit is een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling of heb ik deze, alleen na uw expliciete toestemming, opgevraagd bij een andere zorgverlener of heeft u zelf deze gegevens aangeleverd

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. dit betekend onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven , zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist , 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft recht deze gegevens in te zien , aan te laten passen of , door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren,bijvoorbeeld bij beëindigen van de therapie of verwijzing naar een andere therapeut/behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw toestemming!
 • Voor het bestellen van supplementen
 • voor het gebruik voor waarneming als uw behandelend therapeut afwezig is.
 • voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden bij bijvoorbeeld bij en/of na scholingen.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Uw naam , adres ,woonplaats , geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Het relatienummer van de desbetreffende zorgverzekeraar
 • omschrijving van de behandeling en eventueel de daarbij behorende code
 • de kosten van de behandeling en eventuele voedingssupplementen

Als u een klacht heeft over hoe er omgegaan wordt met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.